எப்படி புதிய facebook Profile page பெறுவது ?

>

  எப்படி புதிய facebook  Profile page பெறுவது ?
Facebook அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய  Profile page.  புதிய வடிவபைப்பில் அழகிய போட்டோ சேகரிப்பு, முகப்பு பக்கத்தில்  உங்களுடைய அடிப்படை தகவல்கள்  மற்றும் profile தவல்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.  
குறிப்பு :- புதிய Profile இனைத்தால் மறுபடி பழைய Profile பெறுவது கடினம்.

Posted

in

by

Tags: