பாடல் வரிகள்

பூங்காற்றே பூங்காற்றே பூப்போலே வந்தாள் இவள்

வரிகள்:- ந.முத்துக்குமார்  திரை படம் :- பையா பூங்காற்றே பூங்காற்றே பூப்போலே வந்தாள் இவள் பூங்காற்றே பூங்காற்றே பூப்போலே வந்தாள் இவள் போகின்ற வழியெல்லாம் சந்தோஷம் தந்தாள்...

அடடா மழைடா அட மழைடா

>வரிகள்:- ந.முத்துக்குமார் திரை படம் :- பையா அடடா மழைடா அட மழைடாதந்தானே தந்தானேஅடடா மழைடா அட மழைடாஅழகா சிரிச்சா புயல் மழைடாஅடடா மழைடா அட மழைடாஅழகா சிரிச்சா...